Hitra dostava
Varnost nakupa

Kartica
ugodnosti

1. Splošno

MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti je kartica zvestobe, ki jo svojim kupcem nudi MOGA, družba za urejanje okolja d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor, ID za DDV: SI 31400981, matična št.: 5601525000 (v nadaljevanju: Moga), ki je tudi izdajatelj in lastnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, in sicer v okviru ''kluba lojalnosti Moga!''

Fizična oseba, ki sklene z Mogo pristopno pogodbo, pridobiva določene, v nadaljevanju opisane, ugodnosti pri nakupih v spletni trgovini na spletni strani www.moga.eu, pri nakupih v Vrtnem centru Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor v okviru maloprodaje in pri izvedbi objektov na ime, pri čemer v slednjem primeru veljajo ugodnosti izključno za nabavo rastlin in drugih izdelkov, ne pa tudi za izvedbo storitev.

Fizična oseba, ki podpiše oz. sklene z Mogo pristopno pogodbo, izrecno izjavlja in se strinja, da je pred podpisom prebrala in je seznanjena s predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. S sklenitvijo pristopne pogodbe fizična oseba potrjuje, da je sposobna biti nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu.

Predmetni Splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani www.moga.eu in na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor.

Moga si pridržuje pravico, da predmetne Splošne pogoje poslovanja spremeni ali jih dopolni kadarkoli, brez predhodnega opozorila oz. obvestila. V primeru, da bi se predmetni Splošni pogoji poslovanja spremenili ali dopolnili, bodo vse spremembe in dopolnitve objavljene na spletni strani www.moga.eu in na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. Če imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti v roku trideset (30) dni od objave spremembe predmetnih Splošnih pogojev poslovanja ne odstopi od pogodbe, se šteje, da spremenjene oz. dopolnjene Splošne pogoje poslovanja sprejema in ga posledično zavezujejo.

2. Sklenitev pristopne pogodbe

MOGA kartico ugodnosti/lojalnosti lahko pridobi zgolj fizična oseba, ki je starejša od osemnajst (18) let.

MOGA kartice ugodnosti/lojalosti ne more pridobiti pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik.

MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti je brezplačna.

MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti ni plačilna kartica. 

MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti se pridobi z izpolnitvijo in podpisom pristopne pogodbe (za prikaz pogodbe klikni tukaj). Pristopna pogodba je dostopna na spletni strani www.moga.eu in na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. Izpolnjena in podpisana pristopna pogodba se lahko pošlje po pošti na naslov: Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor ali se odda na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor.

MOGA kartico ugodnosti/lojalnosti prejme posameznik na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor, takoj po izpolnitvi, podpisu in potrditvi pristopne pogodbe. V primeru, da je posameznik pristopno pogodbo poslal po pošti pa MOGA kartico ugodnosti/lojalnosti prejme v roku 15 dni od dneva, ko je Moga prejela in potrdila izpolnjeno in podpisano pristopno pogodbo.

Pooblaščena oseba lahko pred potrditvijo izpolnjene in podpisane pristopne pogodbe preveri posameznikovo istovetnost. Če posameznik to odkloni, lahko pooblaščena oseba zavrne sprejem in potrditev podpisane pristopne pogodbe.

Moga se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke o imetnikih MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti uporabljala v skladu z določili predmetnih Splošnih pogojev poslovanja, v skladu z vsakokratnim veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba 2016/679).

3. Uporaba moga kartice ugodnosti/lojalnosti

Fizična oseba lahko pridobi zgolj eno MOGA kartico ugodnosti/lojalnosti. Fizična oseba z istimi osebnimi podatki (ime, priimek, rojstni datum, naslov bivališča), ki je že imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, nove MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti ne more pridobiti.

Na MOGA kartici ugodnosti/lojalnosti je s črtno kodo navedena osebna identifikacijska številka imetnika. MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti ni prenosljiva.

Izdelava dvojnika ali kopiranje MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti ni dovoljeno.

MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti se lahko uporablja izključno za nakupe v spletni trgovini na spletni strani www.moga.eu, za nakupe v Vrtnem centru Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor v okviru maloprodaje in pri izvedbi objektov na ime, pri čemer v slednjem primeru veljajo ugodnosti izključno za nabavo rastlin in drugih izdelkov, ne pa tudi za izvedbo storitev.

V primeru, da imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti le-te ni uporabil več kot 18 mesecev, si Moga pridržuje pravico do izbrisa vseh informacij, ki so vezane na dotično kartico ugodnosti/lojalnosti, vključno z vsemi zbranimi ugodnostmi, in sicer brez, da bi o tem imetnika kartice predhodno obvestila.

Fizična oseba, ki je imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, lahko ugodnosti zbira zgolj pod pogojem, da ob nakupu pred plačilom kartico fizično predloži prodajalcu, oziroma da v primeru spletnega nakupa podatke iz kartice vnese v spletno blagajno pred plačilom spletnega nakupa.

4. Ugodnosti moga kartice ugodnosti/lojalnosti

MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti imetniku omogoča, da z opravljenimi nakupi iz 4. odstavka 3. točke predmetnih Splošnih pogojev poslovanja pri Mogi pridobi popust. Popust pridobi na ta način, da se zneski posameznih nakupov, ki jih imetnik kartice opravi v obdobju, ki je določeno v tej točki, seštevajo tako, da imetniku MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti v času veljavnosti le-te pripada popust za vsak naslednji nakup po naslednji rabatni lestvici: 

  00,00 €   300,00 €   0%
  300,01 €   1.000,00 €   3%
  1.000,01 €   5.000,00 €   4%
  5.000,01 €   999.999,99 €   5%

 

Ugodnosti veljajo za seštevek vrednosti nakupov za obdobje 18 mesecev od zadnjega nakupa. Z vsakim zadnjim nakupom, se veljavnost pridobljenega rabata iz zgornje rabatne lestvice podaljša za naslednjih 18 mesecev.

V kolikor imetnik kartice 18 mesecev na opravi nakupa, pade na rabatni lestvici na 0%, prav tako se mu vrednosti nakupov začnejo seštevat na novo iz 0,00€.

Popusti se ne seštevajo, razen v primeru, ko Moga tako izrecno določi in za artikle za katere Moga tako izrecno določi. Popust ne velja na že znižane artikle, razen v primeru, ko Moga tako izrecno določi. Da se popusti seštevajo oz. da popusti veljajo na že znižane artikle, bo Moga izrecno določila na način, da bo to označila oz. navedla poleg cene posameznega artikla.

Ugodnosti ne veljajo za nakupe, ki jih je imetnik kartice ugodnosti izvedel pred podpisom in potrditvijo pristopne pogodbe.

Stanje prejetih ugodnosti oz. seštevek izvedenih nakupov ter posledični popust lahko imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti preveri z registracijo v spletni trgovini na spletni strani www.moga.eu ali na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor.

5. Odstop od imetništva moga kartice ugodnosti/lojalnosti

Imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti lahko kadarkoli odstopi od imetništva MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti in sklenjene pristopne pogodbe. V tem primeru mora o tem obvestiti Mogo s podpisano pisno odstopno izjavo. Le-to odda na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor ali jo pošlje po pošti na naslov: Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor.

Imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti izgubi pravice iz naslova MOGA kartice ugodnosti z dnem, ko Moga podpisano pisno odstopno izjavo iz prejšnjega odstavka prejme.

S trenutkom izgube pravic iz naslova MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti se vsi podatki imetnika MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti izbrišejo, morebitne neizkoriščene ugodnosti pa izničijo.

Denarno ali kakršnokoli drugo nadomestilo neizkoriščenih ugodnosti ni možno.

6. Izguba, odtujitev, uničenje, spremembe in ukinitev moga kartice ugodnosti/lojalnosti

V primeru izgube, odtujitve ali uničenja MOGA kartice ugodnosti se mora imetnik čim prej zglasiti na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor, kjer o izgubi, odtujitvi ali uničenju obvesti Mogo ter če želi, izpolni in podpiše novo pristopno pogodbo.

Moga ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi imetniku nastala v času od trenutka, ko je kartico izgubil, odtujil ali mu je bila uničena, do trenutka, ko je o tem osebno obvestil Mogo v skladu s prejšnjim odstavkom.

Moga si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti. O tem bo Moga vse imetnike MOGA kartice ugodnosti obvestila vsaj trideset (30) dni prej, in sicer na spletni strani www.moga.eu in na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor.

Nobena sprememba ali ukinitev MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, vključno zlasti z ukinitvijo MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, imetniku ne daje pravice do kakršnegakoli nadomestila ali odškodnine.

Moga ne prevzema nikakršne odgovornosti za primer zlorabe MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti oz. za primer zlorabe ugodnosti, ki jih MOGA kartica ugodnosti/lojalnosti daje njenemu imetniku.

Imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti je dolžan Mogi javiti vsako spremembo podatkov, ki jih je kot obvezne izpolnil na podpisani pristopni pogodbi, in sicer v roku trideset (30) dni od dneva nastanka spremembe. To lahko stori osebno na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor ali s podpisano pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na naslov: Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. Moga ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi napačno posredovanih podatkov s strani imetnika kartice ugodnosti/lojalnosti.

Moga ni dolžna preverjati identitete imetnika MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti.

Moga si pridržuje pravico do uvedbe vseh potrebnih ukrepov za primer nepravilne rabe ali zlorabe MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti. Vsako neupoštevanje predmetnih Splošnih pogojev poslovanja in poneverba informacij, posredovanih pri izdaji MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, ima lahko za posledico izbris vseh informacij, ki so vezane na dotično kartico ugodnosti/lojalnosti, vključno z vsemi zbranimi ugodnosti, in sicer brez, da bi o tem imetnika kartice predhodno obvestila.

7. Informacije o varnosti osebnih podatkov in obdelava podatkov

Moga se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, ki so določeni z veljavno zakonodajo.

Upravljavec osebnih podatkov je Moga. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: info@moga.eu.

Imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti zagotavlja, da so vsi podani osebni podatki točni in je sam odgovoren za napačne, nepopolne ali zastarele podatke, zaradi katerih bi izgubil ugodnosti, vezane na MOGA kartico ugodnosti/lojalnosti.

Moga zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim oz. nepooblaščenim osebam.

Podatki o nakupih, in sicer podatki o kupljenih artiklih, zneskih plačil, datumu nakupa, pridobljenih ugodnostih, se zbirajo zaradi beleženja in obračunavanja ugodnosti na MOGA kartici ugodnosti/lojalnosti, obveščanja kupcev in neposrednega trženja. Moga bo vse podatke, ki ji jih je imetnik kartice ugodnosti posredoval na pristopni pogodbi, obdelovala skladno s predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja, vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Osebni podatki imetnika MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, ki so bili s strani imetnika posredovani ob sklenitvi pristopne pogodbe, se bodo hranili ves čas trajanja pristopne pogodbe, podatki o nakupih pa se hranijo 60 mesecev od dneva opravljenega nakupa. V primeru prenehanja pristopne pogodbe se pridobljeni osebni podatki trajno izbrišejo.

Moga osebne podatke kupcev obdeluje za namene izvajanja MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti, za obveščanje kupcev in za neposredno trženje.

Osebni podatki kupcev, ki sklenejo pristopno pogodbo, se zbirajo v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbe na podlagi b alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Podatki obvezni za sklenitev pristopne pogodbe so:

  •  ime in priimek,
  •  rojstni datum,
  •  naslov bivališča,
  •  pošta številka,
  •  kraj,
  •  država,
  •  elektronski naslov,
  •  telefon

in so na pristopni pogodbi označeni z zvezdico. Brez posredovanja teh podatkov sklenitev pristopne pogodbe ni možna.

Osebne podatke imetnika MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti Moga hrani na imetnikovem računu pod identifikacijsko številko kartice in jih obdeluje z namenom izvajanja MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti. V kolikor bi bilo to potrebno zaradi varovanja zdravja, bo kontaktne podatke imetnikov MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti uporabila za obveščanje kupcev na podlagi d alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Moga osebne podatke imetnika MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti obdeluje zaradi neposrednega trženja, če imetnik s tem soglaša. To stori tako, da potrebno soglasje poda na pristopni pogodbi. Podaja soglasja k obdelavi osebnih podatkov zaradi neposrednega trženja ni pogoj za veljavnost pristopne pogodbe. Za namen neposrednega trženja Moga uporablja ime, priimek, naslov, e-mail in telefon (slednjega pod pogojem, da ga imetnik navede). Teh podatkov Moga ne bo posredovala tretjim oz. nepooblaščenim osebam. Soglasje k obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko imetnik kadarkoli brezplačno prekliče, tak preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Soglasje se prekliče s pisno izjavo.Le-to odda na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor ali jo pošlje po pošti na naslov: Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. Moga bo podatke prenehala obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v roku 15 dni od dneva, ko je prejela pisno izjavo o preklicu soglasja. Glede neposrednega trženja lahko imetnik kadarkoli brezplačno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha obdelovati njegove podatke za namene neposrednega trženja. Profiliranja kupcev in avtomatiziranega sprejemanja odločitev Moga ne izvaja. V primeru, da bi za izdelavo analize osebnih podatkov Moga bila primorana angažirati pogodbenega partnerja, bo morebitno obdelavo zaupala zgolj preverjenemu pogodbenemu partnerju, s katerim bo sklenila ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki bo zagotavljala imetnikom najvišjo raven varstva njihovih osebnih podatkov.

Imetnik MOGA kartice ugodnosti( lahko kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih Moga obdeluje.

Imetnik MOGA kartice ugodnosti/lojalnosti ima pravico kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o njem, ima pravico zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave, hkrati pa ima pravico podati ugovor glede obdelave ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko določi, naj se podatki pošljejo njemu ali tretji osebi, vse skladno s 15. do vključno 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Vsi zahtevki se podajo v pisni obliki na blagajni Vrtnega centra Moga na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor ali po pošti na naslov: Moga d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor, ali po elektronski pošti na: info@moga.eu. Zahteva imetnika bo izpolnjena v roku enega (1) meseca, pri čemer se ta rok lahko iz utemeljenega razloga podaljša še za nadaljnja dva (2) meseca.

Če imetnik meni, da je prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo na: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

8. Končne določbe

Vse spore, ki bi izvirali iz predmetnega pogodbenega razmerja, si bosta Moga in imetnik kartice prizadevala rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

V primeru spora se uporablja slovensko pravo.

Predmetni Splošni pogoji poslovanja veljajo od 15.3.2022 dalje.