Pogoji poslovanja

Moga in njeni zaposleni smo v prvi vrsti ljudje, ki ljubimo naravo in z njo dihamo, zato smo prepričani, da se ljudje, kot del narave in okolja, lahko med seboj dobrovoljno in mirno dogovorimo vse in najdemo skupni jezik ter tako ohranjamo in urejamo medčloveške odnose, ki so del narave in naravnih ekoloških ciklov. Tako Vas v najboljši maniri, drage stranke, naslednji splošni pogoji seznanjajo z našim poslovanjem in delom. Urejeni so tako, da so v začetku skupna določila splošnih pogojev vseh področij našega poslanstva, nadalje pa so specifični splošni pogoji, urejeni posebej za spletno trgovino in vrtni center.

Skupna določila

Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo v Vrtnem centru, na spletni strani www.moga.eu, spletni trgovini ali drugih Moga publikacijah ter dokumentacijah, ki se predajo kupcu, se kupec lahko zmeraj obrne na Mogo. Moga ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. Celotno kupnino lahko porabite za nakup drugega blaga ali rastlin v Vrtnem centru ali spletni trgovini.

1. Prodajalec

Moga, družba za urejanje okolja d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor, ID za DDV: SI31400981, matična številka: 5601525000 (v nadaljevanju Moga) je lastnik in upravitelj Vrtnega centra, drevesnice, ponudnik in izvajalec storitev, ter spletne trgovine na spletni strani www.moga.eu. Moga nastopa tudi kot prodajalec v pogodbenih razmerjih, ki izvirajo iz poslovanja v smislu prodaje. V stik z delavci v Vrtnem centru lahko stopite preko e-pošte: vrtni.center@moga.eu ali telefona +386 (2) 4716313.

2. Kupec

Kupec je lahko potrošnik ali podjetje, upoštevajoč podatke ob registraciji in oddaji naročila. Potrošnik je izključno tisti uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Podjetje je tisti uporabnik, ki je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko. To so tudi zavodi in druge pravne osebe ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve. Za poslovanje morate po zakonu biti polnoletni. Če ste mladoletni, lahko poslujete ob soglasju in pod nadzorom starša ali skrbnika. Če ti pogoji niso izpolnjeni, prosimo, tega ne počnite.

3. Uporabno pravo

Glede pravic in dolžnosti kupcev in Mogo d.o.o., ki niso določene v teh pogojih poslovanja, in v primeru sporov med kupcem in Moga d.o.o., se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji in zakona, ki ureja varstvo potrošnikov v Republiki Sloveniji.

Pogodbeni stranki bosta vse spore, nastale iz te pogodbe reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru, v Republiki Sloveniji.

4. Pravice intelektualne lastnine

Podatki in nasveti, ki jih najdete na spletni strani www.moga.eu, Vrtnem centru ali v drugih Moga publikacijah, so namenjeni vaši osebni rabi in jih je treba ustrezno smatrati kot najboljšo strokovno prakso. Vsa slikovna, pisna, in oblikovna vsebina na spletni strani, spletni trgovini, Vrtnem centru, v katalogih in katerikoli drugi Mogini publikaciji skupaj z njeno izbiro in postavitvijo in vsa programska oprema so lastnina Moge, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, oz. je lastnina ljudi/subjektov, ki so Mogi dali dovoljenje za njeno uporabo in je kot taka tudi zaščitena. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela navedene spletne strani ni dovoljeno mehansko ali elektronsko kopirati, vključno s fotokopiranjem ali s kakršnimikoli drugimi sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Moge ali imetnika avtorskih pravic.

Moga ne prevzema odgovornosti za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani, do katerih najdete povezave na njeni spletni strani ali publikacijah.

Vsa imena, logotipi, slogani ali druge besedne zveze so lahko Mogina blagovna znamka ali blagovna znamka katere druge osebe ali podjetja. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovne znamke je nezakonita. Kopiranje, reproduciranje, prenašanje, razdeljevanje, posredovanje, oblikovanje, izkoriščanje v komercialne namene ali ustvarjanje izpeljanih del iz takšnega materiala ali vsebine ter pomoč tretji osebi ali napeljevanje tretje osebe k tem dejanjem je prepovedano. Če zaznate kakšno takšno ravnanje ali komercialno izkoriščanje, se strinjate, da boste Mogo o tem nemudoma obvestili.

S pošiljanjem materialov na Mogino spletno stran se strinjate, da Mogi in njegovim dajalcem licence in zakonitim naslednikom podelite nepreklicno, neomejeno in brezplačno licenco za uporabo materialov tako na Mogini spletni strani kot tudi na kakršenkoli drug način. Licenca se nanaša tudi na kopiranje, razdeljevanje, oglaševanje in drugačno širjenje materiala ter njegovo prilagajanje in urejanje.

Če Moga ali vi ne bi uspeli uveljaviti pravice iz teh pogojev poslovanja, to vam ali Mogi ne preprečuje uveljavljanja drugih pravic ali pravic iste vrste po drugih predpisih.

V kolikor bo sodišče ali pristojni urad ugotovil, da je kateri del teh pogojev poslovanja neveljaven, nezakonit ali neizvedljiv v kateremkoli delu, bo ta del izločen iz teh pogojev poslovanja, vendar to ne bo vplivalo na izvršljivost ostalih pogojev in ne bo vplivalo na veljavnost, zakonitost ali izvršljivost tega dela v katerikoli drugi pristojnosti.

Če ste poslovni uporabnik - podjetje, se strinjate, da boste Mogo in njene direktorje ter zaposlene na zahtevo nemudoma zaščitili pred vsemi zahtevami, odgovornostjo, škodo, stroški in izdatki, vključno s sodnimi stroški, ki bi lahko izhajali iz kršitve teh pogojev poslovanja z vaše strani, ali drugimi obveznostmi, ki bi lahko izhajale iz vaše uporabe Mogine spletne strani oz. spletne trgovine ter publikacij.

5. Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani

Moga ne daje nobenih jamstev v zvezi s tolmačenjem podatkov in vsebin, ki so objavljene na naši spletni strani in spletni trgovini, s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki lahko nastanejo pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran in spletno trgovino.

6. Varstvo osebnih podatkov

6.1. Omejitev odgovornosti

Obiskovalci Mogine spletne strani in spletne trgovine uporabljajo spletno stran, njene podstrani, vsebine in aplikacije izključno na lastno odgovornost. Moga ni odgovorna za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe podatkov s te strani oz. spletne trgovine. Registracija oz. vpisovanje osebnih podatkov v spletni trgovini je nujno za pravilno izvajanje storitev. Moga varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, spletne trgovine, vrtnega centra, potencialne naročnike in naročnike storitvenih dejavnosti, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi (npr. obdelava naročil, korespondeca s strankami pri povpraševanju in pripravi ponudb). Osebne podatke se obdeluje izključno za namene za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. Moga ravna z osebnimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zavezujemo se, da ne bomo posredovali ali kako drugače trgovali z vašimi osebnimi podatki. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega in oglasnega gradiva, ponudb, računov in drugo potrebno komunikacijo. Stranka ima pravico, da prepove uporabo podatkov, tako da to pisno sporoči Mogi po pošti na naslov Moga d.o.o., Zemljičeva 21, 2000 Maribor, Slovenija.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

1. Uvodna določila

Pogoji poslovanja spletne trgovine določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca, ter urejajo poslovni odnos med Moga in kupcem. Pogoji poslovanja spletne trgovine Moga se nanašajo na uporabo Mogine spletne trgovine www.moga.eu. Z oddajo naročila v spletni trgovini se strinjate s temi pogoji poslovanja. Priporočamo, da si preberete in natisnete kopijo. Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb teh pogojev poslovanja.

1.1. Splošno

Moga in kupec medsebojne obveznosti urejajo s temi pogoji poslovanja in veljavno pozitivno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v spletni trgovini). Kupec z registracijo ali potrditvijo naročila potrjuje, da sprejema te splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej spletni strani. Kupec je ob oddaji naročila vsakokrat posebej opozorjen na pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnem mestu Moga, ki je Vrtni center Moga. Blago, ki je na voljo v spletni trgovini na spletnem mestu www.moga.eu, je možno kupiti tudi v Vrtnem centru Moga. Nekateri izdelki in rastline so na zalogi, druge je možno naročiti. Ponudba spletne trgovine ni nujno enaka ponudbi vrtnega centra ali drugim ponudbam Moge (torej katalogom, individualnim ponudbam etc.). Nakupi v spletni trgovini so mogoči 24 ur na dan in vse dni v letu.

Za pregled izdelkov, brskanje po vsebinah in dodajanje izdelkov v ''košarico'' ni potrebna predhodna registracija, lahko pa jo opravite. Naročilo (pogodba) se sklepa v slovenskem jeziku. Naročilo (pogodba) je sklenjena, ko kupec poravna znesek na oddanem naročilu.

Potrditev naročila kupec prejme po elektronski pošti, prav tako ima kupec v svojem profilu dostop do zgodovine nakupov v spletni trgovini Moga (če je registriran). Moga si bo prizadevala za dostavo vseh naročenih izdelkov v doglednem času.Moga si pridržuje pravico, da zavrne naročilo (pogodbo), če ga ne more izpolniti pod navedenimi pogoji. Blago, oglaševano v spletni trgovini, je praviloma na zalogi. V primeru, da blaga ali rastlin ni več na zalogi po oddanem naročilu, bo kupec o tem obveščen. Stranki sporazumno poiščeta najboljšo možno rešitev. Ponudba spletne trgovine obsega blago in rastline, ki so na zalogi Moge in blago in rastline, ki so na zalogi pri dobaviteljih Moge. Številni artikli so sezonskega značaja, kar pomeni da v določenih letnih časih niso dobavljivi, zato se dobavijo takoj ko je to le mogoče, vendar najkasneje v 8 (osem) mesecih oziroma skladno z dogovorom. Če dobava ni možna, se kupcu vrne kupnina na transakcijski račun, s katerega je bilo plačilo izvedeno. Pri prodajnih cenah, stanju zalog in opisih artiklov lahko pride do nenamerne človeške napake, za katere Moga ne odgovarja. V kolikor pride do tehničnih težav s spletnim mestom in povezanimi programskimi rešitvami (npr. električni izpadi, onemogočen dostop do spleta, sesutje programske ali strojne računalniške opreme), si Moga pridružuje pravico stornacije naročil in povrnitve kupnine.

1.2. Piškotki

Spletna stran uporablja besedilne datoteke ("piškotke"), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik in lahko njihovo shranjevanje omeji ali onemogoči.

2. Cene

Cena je redna cena. Znižana cena je cena s popustom. Vse cene so v evrih (EUR/€). Cene veljajo na dan naročila. V cene je vključen DDV po trenutno veljavni stopnji. Cene izdelkov ne vključujejo stroškov pošiljanja, dostave in pakiranja. Cene v katalogih, cene v vrtnem centru, cene posebnih ponudb, predračunov in individualnih ponudb ter cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo. V primeru, da se v času veljavnosti cene DDV zviša, si Moga pridržuje pravico do zvišanja cen. Če je prišlo do napake in imajo izdelki napačne cene, vam Moga tega izdelka/izdelkov ni dolžna prodati po napačni ceni. V takšnem primeru vas lahko Moga obvesti o pravilni ceni in vas prosi, da potrdite ali prekličete svoje naročilo tega izdelka/izdelkov. Pridržujemo si pravico spremembe cen brez predhodnega obvestila.

3. PRAVICA DO ODSTOPA in VRAČILO BLAGA

Na podlagi 2. točke 5. odstavka 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 in spremembami) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic. Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča.

Za ostalo blago kupec lahko v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago, brez kakršnekoli odškodnine. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti na naslov Moga (glej skupna uvodna določila). Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Celotno kupnino lahko porabite za nakup drugega blaga ali rastlin v spletni trgovini. Stroške vračila krije pošiljatelj sam. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Celotno kupnino lahko porabite za nakup drugega blaga ali rastlin v spletni trgovini ali vrtnem centru.

4. Garancija

Manjša odstopanja v barvi, merah in/ali drugih lastnostih artikla, ne morejo biti predmet zahtevkov kupca iz garancije ali jamčevanja za stvarne napake. Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo na spletni strani, se kupec lahko zmeraj obrne na Mogo. Moga ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. Garancije za rastline oz. artikle, ki niso tehnično blago, ne priznavamo.

V kolikor je reklamacija upravičena je Moga dolžna artikel zamenjati brezplačno, vendar ni nujno da mora rastline ali blago tudi brezplačno dostaviti. Čas odprave reklamacije je v skladu z dogovorom in ob upoštevanju možnosti dobav.

5. Posledice odstopa od pogodbe

V primeru učinkovitega odstopa od pogodbe je treba vrniti koristi, ki so bile vzajemno prejete, vrniti pa je treba tudi npr. obresti. Če teh koristi ne morete vrniti ali jih lahko vrnete samo delno ali jih vrnete v slabšem stanju od stanja, v katerem ste jih prejeli, in glede na koristi, ki ste jih imeli (npr. koristi uporabe), nam morate plačati odškodnino. Za poslabšano stanje in koristi, ki ji ste jih imeli od izdelkov, morate plačati odškodnino samo do te mere, če je prišlo do poslabšanja stanja izdelka zaradi tega, ker ste izdelek uporabljali več, kot bi bilo potrebno za testiranje njegovih lastnosti in delovanja. V primeru odškodnine za koristi, ki ste jih imeli od izdelkov, morate odškodnino plačati samo v primeru, da ste izdelke uporabljali na način, ki presega uporabo, ki je potrebna za testiranje njegovih lastnosti in delovanja. S testiranjem lastnosti in delovanja izdelkov je mišljeno testiranje in preizkušanje izdelkov, ki je možno in značilno za trgovino na drobno. Vi kot stranka krijete nastale stroške vračila. V nasprotnem primeru ne krijete stroškov vračila. Izdelke, ki jih ni možno poslati kot paketno pošiljko, bomo prevzeli na vašem domu. Dolžnost za vračilo plačil je treba opraviti v roku 30 dni. Ta rok začne teči za vas, ko nam pošljete sporočilo o odstopu od pogodbe ali izdelke, za nas pa ob prejemu vašega sporočila ali izdelkov.

6. Prodajni artikli

Podatki o artiklih s prodajnimi lastnostmi v spletni trgovini so informativne narave. Artikli v spletni trgovini ne predstavljajo zavezujoče ponudbe, ampak kataloško prodajo. S klikom na gumb ''oddaj naročilo'' oddate zavezujoče naročilo (ponudbo), s čimer je pogodba sklenjena. O oddanem naročilu vas obvestimo z elektronskim sporočilom.

Rastline so živi in naravni organizmi in se po izgledu (npr. velikost, olistanje, obrez, oblikovanje, etc.) lahko razlikujejo od tistih na sliki oz. opisu, kar je posledica letnih časov ali serije, osnovne značilnosti in kakovost pa ostajajo enake. Enako velja tudi za druge izdelke/artikle.

Vsak prodajni artikel je opremljen z nazivom in ceno. Vsi standardizirani oziroma izdelki v embalaži so opremljeni tudi s podatkom o pakiranju. Posode, v katerih so rastline sajene, so lahko različnih tipov. Prav tako so lahko v koreninski grudi ali z golo korenino. Vsak prodajni artikel je praviloma opremljen s fotografijo prodajnega artikla. Slike so simbolične, kar pomeni, da kupec dobi artikel iz serije podobnih, ki je na fotografiji in ne nujno tistega artikla, ki je na fotografiji. V kolikor je od artiklu navedeno da je ''unikat'', v takem primeru je na fotografiji praviloma prav ta artikel.

Slike, opisi in drugi podatki o artiklih, z izjemo cen, DDV-ja, zavarovanja in stroškov dostave, so približki in so namenjeni le usmeritvi in seznanitvi kupca z glavnimi značilnostmi artikla. Moga lahko po lastni strokovni presoji spremeni lastnosti izdelkov tako, da se razlikujejo od oglaševanih izdelkov, vendar vas o tem ne obvesti, dokler pri teh razlikah ne gre za materialne spremembe.

Žive rastline morajo biti posajene v najkrajšem možnem času, potem ko jih prejmete. Prosimo vas, da paket takoj po prejemu odprete, rastline postavite v senčni prostor in jih zalijete. Svetujemo vam, da imate površino za sajenje že pripravljeno.

Moga si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni izdelke. Moga si bo po najboljših močeh prizadevala, da bosta spletna stran in spletna trgovina redno posodobljeni. Podatki in informacije so namenjene samo vaši seznanitvi in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave. Slike na spletni strani oz. spletni trgovini v splošnem ustrezajo, vendar lahko pričakujete manjša odstopanja v barvi, obliki in velikosti.

7. Potrditev naročila

Kupec mora pri potrditvi naročila slediti naslednjim korakom:

  1. preveriti količine in cene izbranih artiklov, ki jih je uvrstil v »košarico-samokolnico«;

  2. izbrati način plačila in dostavo ali prevzem v vrtnem centru;

  3. potrditi svoje naročilo oziroma ga oddati s klikom na »potrdi in zaključi svoj nakup«.

Pred potrditvijo svojega naročila, naj kupec ponovno preveri količine in izbrane artikle, saj še lahko spreminja količine in izbrane artikle. Po kliku na »oddaj naročilo« se naročilo zaključi, na zaslonu pa se izpiše povzetek naročila. Potrdilo o naročilu kupec prejme tudi na svoj elektronski naslov.

Vsebino naročila/pogodbe bomo shranili ter vam poslali podatke o naročilu.

8. POGOJI in NAČINI PLAČILA

8.1.Plačilo po predračunu

Kupec bo na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi, ob potrditvi naročila prejel predračun. Kupnino kupec nakaže na eden iz med TRR Moge. Pri plačilu je obvezno navesti v sklic številko ponudbe predmetnega nakupa. Rok plačila je 3 (tri) dni, od prejema predračuna. Če v tem roku predračun ni plačan, se šteje, da je kupec odstopil od naročila. Takšno naročilo se stornira. V primeru da ste poravnali znesek po predračunu in določenega artikla ni več na zalogi, vas bomo o tem obvestili in vam denar vrnili na transakcijski račun, iz katerega smo prejeli plačilo, v treh delovnih dneh od prejetja nakazila ali se bomo dogovorili za zamenjavo artikla.

8.2. Plačilo s plačilno kartico

Plačilo/obremenitev se izvede, ko prevzamemo naročilo. Transakcije s plačilno kartico so mogoče v znesku do 3.000,00 EUR.

8.3. Plačilo po povzetju

Plačilo po povzetju je možno samo znotraj Slovenije in do skupnega zneska 100€ z DDV.

Na elektronski naslov boste prejeli potrditev naročila. Znesek vašega naročila (predračuna) je enak znesku ki ga morate poravnati poštarju oziroma na vaši pošti. Če naročila ne prevzamete, vam bomo zaračunali stroške pošiljanja, kar je odvisno od dostavne službe.

8.4. Plačilo v vrtnem centru

Znesek predračuna lahko kupec plača na blagajni vrtnega centra Moga, pri čemer prihrani stroške poštnine oz. dostave in morebitne druge stroške, saj opravi osebni prevzem blaga ali rastlin.

Če v celoti ne plačate svojega naročila, potem ko vas pozovemo, vam bomo zaračunali dejanske
nastale stroške izterjave.

9. Dostava in dobavni rok

9.1. Dostava na dom

Moga se zavezuje da bo naročeno blago ali rastline odpremila takoj ko bo to le mogoče, praviloma v 2 (dveh) do 8 (osmih) od oddaje naročila, v kolikor je na zalogi.

Odprema pošiljke se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev zaradi rastline v koreninski grudi; rastline z golo korenino, se praviloma lahko dobavlja le zgodaj pomladi in pozno jeseni.

Moga po lastni strokovni presoji izbere dostavno službo.

V primeru, da se naknadno ugotovi, da bi bila dejanska cena prevoza previsoka, lahko naročilo Moga stornira in vrne kupnino kupcu.

9.2. Prevzem v vrtnem centru

V spletni trgovini kupljene artikle, lahko prevzamete tudi v Vrtnem centru Moga. Kupec nosi sam stroške morebitne vrnitve artiklov ne glede na način prevzema. Po prevzemu pošiljke, kadar gre za rastline, naj se postopoma izpostavljajo soncu, saj so bile določen čas v temnem prostoru, kjer niso imele svetlobe. Odgovornost Moge za vse namene vključno z izgubo, ki je posledica neupoštevanja teh pogojev poslovanja, ali pa če je kateri dostavljen izdelek na kakršenkoli način nezadovoljiv, je podvržena veljavni zakonodaji Republike Slovenije in je omejena na največ znesek, ki ga je kupec plačal Mogi in stroške vračila kateregakoli nezadovoljivega izdelka Mogi. Moga ni dolžna nadomestiti izdelkov, vrniti kupnine ali izdati dobropisa za zneske, ki jih je plačala stranka, razen če je to v skladu s temi pogoji poslovanja ali individualnim dogovorom. Moga ne more prevzeti nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo izdelkov, po tem ko so bili dostavljeni v skladu z navodili kupca.

9.3. Dobavni rok

Dobavni rok se lahko podaljša za toliko časa, kolikor je bilo potrebno, da je kupec prodajalcu predložil vse podatke, potrebne za dostavo. Moga ne odgovarja za zakasnitev ali spremembo oz. prepoved odpreme, dobave in dobavnih pogojev, ki so posledica zavezujočih pravnih aktov (npr. uvozno-izvozne omejitve, embargo idr.) in drugih nepričakovanih ovir, npr. višja sila. V takem primeru bomo stopili v stik s kupcem in sporazumno poiskali najboljšo možno rešitev. Moga ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah ali v rokah njegovih prevoznikov oz. špediterjev, kar vključuje, vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo.

Dobavni rok se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev zaradi rastline v koreninski grudi; rastline z golo korenino, se praviloma lahko dobavlja le zgodaj pomladi in pozno jeseni.

10. Prehod lastnine in nevarnost uničenja

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide na kupca, ko mu je pošiljka dana na razpolago, in sicer je to čas dostave na dogovorjen naslov ali ko pošiljko fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec oz. ko dostavljavec poskuša pošiljko dostaviti, če kupec ne more prevzeti pošiljke ob dogovorjenem času. Moga ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z vašimi navodili za dostavo. Ponudba obsega predvsem artikle pokvarljive narave (rastline, čebulice), zato se kupec zavezuje prevzeti blago v najkrajšem možnem času.

11. Reklamacije in poškodbe nastale pri transportu

Pri uveljavljanju reklamacije oz. vračilu blaga je treba blago dostaviti v originalni embalaži skupaj z računom. Če se ugotovi, da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno, v nasprotju z namenom artikla ali malomarno, če je okvara posledica mehanske poškodbe s strani kupca, ali višje sile, reklamacija ni upravičena.

V kolikor je blago poškodovano zaradi transporta, mora kupec celotno pošiljko – artikel in embalažo poslikati in jih poslati Mogi (glej skupna uvodna določila). Skupaj bomo poiskali najboljšo možno rešitev. V primeru upravičene reklamacije se Moga zavezuje kupcu v najkrajšem možnem času poslati novo blago, če bo le-to na zalogi ali poslati dobropis za novi nakup. Pri reklamacijah ne vračamo denarja, temveč utemeljeno reklamiran nadomestimo z enakim, če je na razpolago (na zalogi ali dobavljiv), v nasprotnem primeru pa zamenjamo z drugim, v enaki vrednosti.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA VRTNEGA CENTRA MOGA

1. Splošno

Pogoji poslovanja Vrtnega centra se nanašajo na poslovanje Vrtnega centra Moga.

Z gibanjem in poslovanjem v Vrtnem centru Moga se strinjate s temi pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja so na vpogled tudi v Vrtnem centru Moga. Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb teh pogojev poslovanja.

Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa rastlin ali drugih artiklov, ki je na voljo v vrtnem centru Moga. Blago ki je na voljo v spletni trgovini www.moga.eu , je možno kupiti ali prevzeti tudi v Vrtnem centru Moga v Mariboru. Naš prodajni program obsega različne vrste rastlin, rastlinskega materiala, drugih vrtnih elementov, materialov in drugega blaga (dalje artikel). Ponudba spletne trgovine ni enaka ponudbi vrtnega centra Moga.

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Pogodba je sklenjena, ko kupec plača znesek na računu.

Moga si pridržuje pravico, da zavrne naročilo, če ga ne more izpolniti pod navedenimi pogoji. Številni artikli so sezonskega značaja, kar pomeni da v določenih letnih časih niso dobavljivi. V primeru, da kupec naroči artikel, ki ni na zalogi je dobavni rok stvar dogovora med kupcem in prodajalcem, praviloma se dogovor sklene pred sklenitvijo pogodbe. Pri prodajnih cenah, stanju zalog, opisih artiklov in drugih informacijah lahko pride do nenamerne človeške napake, za katere Moga ne odgovarja.

V stik z delavci v Vrtnem centru lahko stopite preko e-pošte: vrtni.center@moga.eu ali telefona +386 (2) 4716313.

2. Gibanje

Gibanje v Vrtnem centru je omejeno in na lastno odgovornost. Ob upoštevanju polnoletnosti iz prejšnje točke, mora obiskovalec/kupec v Vrtnem centru upoštevati navodila, obvestila, opozorila in prepovedi uslužbencev Moga. Ta so lahko pisna ali ustna. V Vrtnem centru je obiskovalcem/kupcem, torej osebam, ki niso uslužbenci Moga, prepovedan vstop v prostore in predele Vrtnega centra, kateri so namenjeni zaposlenim in v drevesnico lahko vstopajo le na lastno odgovornost v spremstvu uslužbencev Moga. Prepovedano se je dotikati, premikati in obešati ali kako drugače rokovati z artikli v Vrtnem centru. V spremstvu in z dovoljenjem uslužbenca Moga je možno zgolj potipati rastlino. Zaradi neupoštevanja navedenih prepovedi in obsvetil iz te točke lahko Moga iz Vrtnega centra odstrani obiskovalce/kupce, tudi s pomočjo pristojnih organov, prav tako iz drugih površin in prostorov Moga. Za poškodbe ljudi in/ali njihove lastnine, ki so nastale zaradi neupoštevanja opozoril oz. prepovedi iz tega odstavka, Moga ne odgovarja.

3. Cene

Cena je redna cena. Znižana cena je cena s popustom. Vse cene so v evrih (EUR/€). Cene veljajo na dan naročila. V cene je vključen DDV po trenutno veljavni stopnji. Cene izdelkov ne vključujejo stroškov pošiljanja, dostave in pakiranja, če se odločite, da Moga dostavi paket. Cene v katalogih, cene v vrtnem centru, cene posebnih ponudb in cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo. V primeru, da se v času veljavnosti cene DDV zviša, si Moga pridržuje pravico do zvišanja cen. Če je prišlo do napake in imajo izdelki napačne cene, vam Moga tega artikla ni dolžna prodati po napačni ceni. V takšnem primeru vas lahko Moga obvesti o pravilni ceni in vas prosi, da potrdite ali prekličete svoje naročilo tega artikla. Pridržujemo si pravico spremembe cen brez predhodnega obvestila.

4. Pravica do odstopa in vračila blaga

Nakup rastlin v Vrtnem centru temelji na pravilu videno-kupljeno. Na podlagi 2. točka 5. odstavka 43. č člena, Zakona o varstvu potrošnikov, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic. Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča. V primeru, da so bili artikli naročeni posebej za določeno stranko, za ta del oziroma vrednost ne more odstopiti in je dolžan ta del tudi prevzeti in plačati. Enoletnih in dvoletnih rastlin ter semen ne zamenjujemo in niso predmet garancijskih zahtevkov oz. jamčevanj za napake.

Pri reklamacijah ne vračamo denarja, temveč utemeljeno reklamiran nadomestimo z enakim, če je na razpolago (na zalogi ali dobavljiv), v nasprotnem primeru pa zamenjamo z drugim, v enaki vrednosti. Čas odprave reklamacije je v skladu z dogovorom in ob upoštevanju možnosti dobav.

5. Načini plačil v vrtnem centru Moga

Znesek predračuna ali računa lahko kupec plača na blagajni vrtnega centra Moga, in sicer na naslednje načine:

  • z gotovino v evrih (EUR/€);

  • s plačilno kartico;

Po predračunu. Rok plačila je 7 (sedem), od prejema predračuna v kolikor ni drugačnega ali pisnega dogovora. Če v tem roku predračun ni plačan, se šteje, da je kupec odstopil od naročila. Takšno naročilo se stornira. V primeru da ste poravnali znesek po predračunu in določenega artikla ni več na zalogi, vas bomo o tem obvestili in vam denar vrnili na transakcijski račun, iz katerega smo prejeli plačilo, v 3 (treh) delovnih dneh od prejetja nakazila.

Dokler kupec v celoti ne plača artiklov, jih Moga ni dolžna dostaviti. Če so že bili dostavljeni, jih pa lahko odpelje.

6. Prevzem blaga

Kupec osebno prevzame kupljene artikle v Vrtnem centru Moga. S plačilom in prevzemom artikla preide lastništvo in nevarnost naključnega poškodovanja in uničenja na kupca – potrošnika; kadar je kupec podjetje, pa s plačilom artiklov oz. pri odlogu plačila, preide nevarnost s prevzemom. Moga ne odgovarja za zakasnitev ali spremembo oz. prepoved odpreme, dobave in dobavnih pogojev, ki so posledica zavezujočih pravnih aktov (npr. uvozno-izvozne omejitve, embargo idr.) in drugih nepričakovanih ovir, npr. višja sila. V takem primeru bomo stopili v stik s kupcem in sporazumno poiskali najboljšo možno rešitev. Moga ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah, kar vključuje, vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo.

 

Garancija na zasaditev rastlin

Ta garancija zajema razlago osnovnih pojmov, veljavnost, pogoje veljavnosti in primere, ki jih garancija ne krije.
Izdajatelj garancije je družba Moga d.o.o, Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor (www.moga.eu). Kupec je kupec rastlin pri družbi Moga d.o.o. in naročnik zasaditve istih kupljenih rastlin pri družbi Moga d.o.o.
Kupec je oseba, na katero ime je bil izstavljen račun za nakup in zasaditev rastlin.
Splošni pogoji garancije veljajo od 1.3.2018.


Pogoji za veljavnost garancije


Garancija velja izključno za rastline, ki jih kupec kupi pri družbi Moga d.o.o. in jih družba Moga d.o.o. tudi zasadi.
Garancija velja ob predložitvi računa.
Veljavnost garancije je vezana na plačilo celotnega računa, plačanega v roku in v skladu s pogoji.
Ob prvih znakih slabljenja rastline mora kupec o tem obvestiti družbo Moga d.o.o., zaposleni družbe Moga d.o.o. opravi ogled rastline »na licu mesta« in oceni ali je rastlino potrebno zdraviti ali zamenjati.
Kupec se zaveže skrbeti, negovati, vzdrževati in oskrbovati rastline kot dober gospodar.
Kupec mora obvestiti o nastali škodi družbo Moga d.o.o. takoj oziroma najkasneje v roku 1 leta od datuma izstavitve računa. 

 

Veljavnost garancije


Garancija velja 1 leto od dneva izstavitve računa.
Garancija pomeni brezplačno enkratno menjavo enakih ali primerljivih rastlin istega cenovnega razreda, ki v času veljavnosti garancije propadejo, se kot propadene ugotovijo s strani družbe Moga d.o.o. in ob istočasni izpolnjenosti pogojev za veljavnost garancije. Rastline se ne ugotovijo kot propadle, ko počivajo in v času zaradi sezonskega odmrtja delov rastlin.
Garancija ne pomeni vračila denarja ali obvezo družbe Moga d.o.o. za izstavitev dobropisa.
Garancija velja za enkratno zamenjavo rastlin.
Zasaditev zamenjanih rastlin je odvisna od vremenskih razmer, zamenjava se opravi najkasneje 6 (šest) mesecev od dneva priznane garancije.

 

Kaj ni zajeto v kritje garancije


Ta garancija ne krije zamenjave rastlin, ki so poškodovane zaradi pomanjkanja običajne hortikulturne oblike vzdrževanja, nege, oskrbe ali oskrbovanja.
Ta garancija ne velja kadar gre za malomarnost ali zanemarjanje rastlin vključno s pomanjkanjem vode ali namakalnih naprav, a ne izključno.
Ta garancija ne vključuje posledičnih ali naključnih stroškov ali škode.
Ta garancija ne vključuje kritja škode ali propada rastlin povzročene zaradi ognja, požara, poplave, strele, zmrzali, dežja, vetra ali nevihte, zime, toče, suše, uničenja zaradi ekstremnega mraza in hudih zimskih razmer, ki niso tipična za področje zasaditve, naravnih katastrof, dejanj vandalizma in višje sile.
Ta garancija ne krije škode, ki jo povzroči žival. To je izključna odgovornost kupca, da zaščiti rastline pred morebitno škodo s strani živali.
Na rastline posajene v loncu, okrasnih koritih in ostale rastline kupljene v Vrtnem centru Moga d.o.o., ni garancije, prav tako garancija ne velja za rastline posajene v zeleno steno.
Garancija ne krije stroškov škropiva in zdravljenja rastline.
Garancija ne velja za polaganje travne ruše in setve travnega semena.
Garancija ne velja v primeru bolezni, insektov in škodljivcev, ki napadejo rastline.
Garancija ne velja, v kolikor so bile rastline presajene, škropljene, zdravljene, porezane ali zasute z okrasnim kamenjem ali položene koprene s strani kupca ali tretjih oseb.
Garancija je neveljavna brez računa.
Garancija ne velja v primeru, da kupec rastlino prinese na sedež družbe Moga d.o.o. oziroma v Vrtni center Moga.
Garancija ne velja za zastirke in za rastline, kjer je položena koprena in/ali okrasno kamenje.
Garancija je priložena računu in je del računa.
Moga d.o.o. si pridržuje pravico pisno spremeniti, dodati ali zamenjati določene pogoje garancije po ogledu in oceni (karakteristiki) kraja zasaditve. Vse spremembe so posebej označene ali pisno dodane k splošnim pogojem garancije in postanejo njihov sestavni del.

Moga d.o.o.
MOGA d.o.o.

Družba za urejanje okolja

Zemljičeva ulica 21
2000 Maribor
Slovenija

Sedež podjetja in storitvene dejavnosti
+386 (0)2 4716310
info@moga.eu

Vrtni center
+386 (0)2 4716313
vrtni.center@moga.eu

Filtri
Razvrsti
Pogled